بورس  -  بانک و بیمه  -  صنعت و معدن   -  نفت و انرژی  -  مسکن و عمران  -  کشاورزی  -  حمل و نقل

حمایت از منافقین ریشه انگلیسی داشت، دارد و خواهد داشت

حمید رضانقاشیان
حمایت از منافقین ریشه انگلیسی داشت، دارد و خواهد داشت

بعضي تحليل ها در عالم سياست كمي فراتر از بلوغ اجتماعي حاكم بر زمان و مكان مينمايد . مثلاً اگر در زمان حيات حضرت امام (ره) اين نكته كه بني صدر يك عامل نفوذيست مطرح ميشد برخي نزديكان امام (ره) ميگفتند اين تحليل به جريان انحصارطلب در قدرت باز ميگردد كه حاضر نيست جز خود را در صحنه حاكم ببيند و با اين شگرد تفكر مرحوم شهيد دكتر بهشتي را تخطئه ميكردند و از آنجا كه نهضت آزادي يك خط رايج سياسي داشت و جريان غالب حزب جمهوري هم خط رايج سياسي ديگري داشت اين ماجرا و تقابل سياسي در بيت حضرت امام(ره) محل اعتدال را نشانه رفته ولي اما هدف اين نشانه روي به منافقين و يا بني صدر ختم ميشد. و به نوعي خط سه نام گرفت . نشانه ديگري كه بايد بدان پرداخت اين است كه:
نفوذ انگلستان در سالهاي ١٣٤٥به بعد در زندانهاي شاه به چند جريان نفوذي ختم ميشد و آن حمايت سياسي و اجتماعي خفيف ، آنگونه خفيف كه امريكائيها متوجه نشوند ولي كار جريانهاي زيرزميني به مبارزه با شاه كه كاملاً ايران را به زير سيطره امريكا در آورده بود ختم گرديده و ميدان مجددي براي حضور استعمار انگليس فراهم آورد، متوجه بود. لذابا نفوذ در ساواك و شهرباني و مهره چيني متبحرانه؛
موذيانه و البته مدبرانه در زندان هم از جريان مذهبي كم عمق حمايت ميشد
موذيانه و مدبرانه درزندان هم از جريان چپ بي ريشه وكم سوادحمايت ميشد
موذيانه و دور انديشانه در زندان هم از جريان نفاق و التقاطي حمايت ميشد.
ممكن است اين عبارت كه گفته ميشود از جريان مذهبي حمايت ميشد عده اي زندان رفته و متدين و مومن وانقلابي را برنجاند ولي باور كنيد اين يك واقعيت است بعضي مذهبي ها در زندان تخفيف سالهاي زندان گرفتند و يا اعدام نشدند و تعهد دادند ضد شاه و امريكا مبارزه كنند ولي عليه انگلستان خير.
ايشان تعهد دادند عليه اسرائيل و به نفع فلسطين بنويسند اما عليه لندن خير.
متاسفانه عده اي هنوز هم همينطورند .
دعواي حضرت امام (ره) با بسياري از حوزويان اين بود كه قصد مبارزه با كفر و الحاد و وابستگي و فساد در زمان شاه مخلوع را داشتند اما خلوص و بي پيراگي و تمركز روي تفكر ديني در مبارزه همانند حضرتشان را نداشتند.
امام (ره) را به هندي الاصل و به عبارتي انگليسي بودن متهم ميكردند حال آنكه امام (ره) در مبارزه ، شوروي و امريكا را مثل هم ميدانست وانگليس را از اين دو خبيث تر.
درسالهاي قبل از اعلام رسمي مواضع ماركسيستي توسط منافقين و به عبارتي سالهاي ١٣٥٢و ٥٣ قرار جمعي كادر مركزي منافقين و حتي نظر خواهي از خارج زندان بعد از اعدامهاي مربوط به سران اوليه در سازمان يك وحدت نظر جمعي براي رهبري مهندس لطف الله ميثمي شكل گرفته بود و همه در يك شرايط بهت و ابهام آميز با اعلام رهبري مسعود رجوي مواجه شدند واين امر بسيار تعجب آميز مينمود و همين امر رفته رفته راه برخي از عوامل داخل و بيرون زندان را از جريان آلوده به خارج رجوي جدا نمود و موجب شكل گيري جنبش مجاهدين گرديد ودر همان زمان حمايت مسعود رجوي از جريان اعلان مواضع ماركسيستي موضوع آلودگي ووابسته بودن آن انتخاب را تحت الشعاع قرار داد و جنجال جريان مجيد شريف واقفي و تصفيه هاي درون سازماني فراموشي را كاملا عميقتر نمود تا جايي كه سازمان با تفكر چپ مورد نفرت جريانهاي مذهبي واقع گرديد و ديگر اهميت نداشت كه بر كرسي رهبري يك جريان منفورچه كسي جلوس نمايد.
انگلستان در سالهاي قبل از انقلاب به يارگيري هاي ديگري نيز مبادرت نمود كه حقير تنوع اين يارگيري را در مقاله اي توضيح داده ام و البته انگلستان اين كار را فقط در ايران نميكرد بعد از هجمه ملي گرايي كه طرح آن در زمان استعمار قديم توسط سازمان سيا عليه منافع بريتانيا شكل گرفته بود و طراحي هوشمندانه چرچيل كه منجر به شكل گيري و جايگزيني عوامل محلي در كشورها بجاي عوامل انگليسي صورت ميگرفت و آن را برخي با خط گيري از سازمان سيا ، استعمار نو لقب دادند و در اصل اين طراحي مبارزه پنهان امريكا و انگليس را در كشور هاي مختلف از جمله ايران رقم ميزد، انگلستان چاره را در يار گيري هدفدار براي مبارزه با امريكا ديد و در هر محيطي كه كوچكترين ميدان بلوغ و انگيزه اي براي مبارزه با امپرياليسم مشاهده ميكرد ، دست به يارگيري ميزد اين يار گيري از ايرانيان در انجمنهاي اسلامي خارج كشور و قاطبه رسانه ها وحتي زندانهاي داخلي و پستهاي دولتي و تجار بزرگ درقالب جريان فراماسونري واضح ترين مراكز يار گيري قلمداد ميشدند.
جنگ و دعوايي كه امروز سه جريان سياسيون ايران و كاملاً شفاف موجود را از هم جدا ميكند.
اصلاح طلبان، اعتداليون و سوم اصول گرايان واقعي ، چرا عرض ميكنم واقعي زيرا در ساختار اصولگرايان جرياناتي نقش كاذب اصولگرايي دارند و آنها بيشتر به اعتداليون خدمت ميكنند تا دو جريان ديگر.
حال و با شرايطي كه توضيح دادم ميتوان فهميد كه منافقين از بعد از اعدام حنيف نژاد و بديع زادگان وسعيد محسن ورضايي و..... كاملا به انگلستان نزديك گرديده و زير نظر سرويس اطلاعاتي آن كشور به ماموريت خود در ايران ادامه داده اند.
كمتر اعدام و تروري بدون اعمال سياست هاي انگلستان در ايران واقع شده است من در زمان كشف و محاكمه جريان فرقان شاهد برخي مراجعات از افرادي كه امروز وضع و حال و نزديكيشان به اعتداليون معلوم و مشخص شده ، بودم اما درك نميكردم كه ماجرا جويي آنان از جريان دستگيريها با چه نيتي انجام ميشده و حتي به انگيزه هاي خط دهي به جريان فرقان براي ترور برخي شخصيتها مثل شهيد آيت اله مطهري و ترور آيت اله رباني شيرازي هم سي سالي هست كه مشكوكم. حدسم اين است كه شهيد مطهري را به دليل معرفي مهندس بازرگان بجاي مسعود رجوي در جريان نخست وزيري موقت ازميان برداشتند و اين موضوع كه نفوذ انگليسي در جريان فرقان را نيافتم شديدا سالهاست كه با تمام وجود آزارم ميدهد.
اساساً فكر ميكنم
ائتلاف بني صدر و منافقين هم ريشه در همين ماجرا داشت و آن هنگام غير قابل فهم مينمود. زماني بني صدر گفته بود من اولين رئيس جمهور ايران هستم و اين عبارت را برخي بلوف تلقي نمودند حال آنكه طرحي بلند مدت را اشاره داشت . تبليغات حزبي و گروهكي منافقين و برخي جريانات چپ در روند خود نمائي هاي اوائل انقلاب نيز حكايت از طرح ايجاد انحراف در مسير انقلاب و اختيار يافتن آنان براي اشغال منصب هاي كليدي در كشورداشت .
نامه نگاري برخي افراد قبل از انقلاب دانسته يا ندانسته براي ايجاد انحراف در تفكر امام(ره) بمنظور حمايت از منافقين و اعزام نماينده به نجف هم ريشه در همين ماجرا داشت.
من تخمين ميزنم گروهك سازي و نفوذ در سازمان اينتليجنت سرويس ، پنجاه سال از سازمان اطلاعاتي سيا پيشرفته تر است . لابد ميپرسيد چرا ؟
پاسخ اين است كه گروهكهايي كه بدست سازمان سيا ساخته شده در كوتاهترين زمان و با تمهيداتي كاملاً پيچيده و پنهان لو رفته اند چرا كه تغييرات حزبي در ساختار قدرت امريكا مانع برنامه ريزي عميق و دراز مدت ميگردد ولي اينتليجنت سرويس در انگلستان زير نظر ملكه يا شاه اختيارات دائمي و بلند مدت دارد و قادر به طراحي برنامه هاي بيش از ده ساله است.
در ٩٩درصد كشورهاي دنيا ساختارهاي اطلاعاتي محلي بعضا به اخراج عناصر نامطلوب دست ميزنند ويا جاسوس امريكايي و روسي و چيني لو ميرود اما جاسوس انگليسي خير ، انگلستان حتي از اركان ساختاري كشور ها براي پيشبرد موضوع مورد نظرخود بهره ميبرد، من باب مثال لو رفتن جريان عبور در سفر ريگي از آسمان ايران!!
در ايران جاسوس انگليسي به اعتبار شناخت از شيوه هاي فتنه سازي آنهم فقط در جريان انتخابات ٨٨ لو رفته حال آنكه نحوه جمع آوري اطلاعات جاسوسي در كشورها با شيوه پازلي و نفوذ در غالب ساختارها از همه كشورهاي استعمارگر و مستكبر بيشتر است
در لندن اموري كه قرار است در ايران سال بعد عملي و اجرا شود ورد زبان تجار و بازرگانان است از باب مثال من خود در خصوص تاسيس فروشگاههاي شهروند ورفاه يكي دوسال قبل از مطرح شدن در ايران ، شاهد برنامه ريزي براي پياده سازي آنها كه از لندن هدايت ميشد، بوده ام.
من به ظن قوي حدس ميزنم تخريب و تمجيد از چهره ها در نظام جمهوري اسلامي هم به چنين پشتوانه اي آلوده است.
تخريب چهره شخصيتي اصول گرا همانند حضرت آيت اله مصباح يزدي را هم از همين مقوله و نوعي تمهيد براي آينده سياسي كشورتلقي كنيم.
بطور كلي دشمن با هياهو آفريني رسانه اي اجازه باز نگري به نظام جمهوري اسلامي نميدهد و اين همان امري است كه تغيير نسل ها در ساختار هر كشوري با درگير شدن به حواشي اجازه استفاده از تاريخ صحيح كشورشان را ندارند. والا گذر زمان بسياري از تمهيدات دشمن در گذشته را برملا و آشكار ميكند.
فراموش نميكنم در زمان حيات شهيد بهشتي جامعه ما كاملاً دو قطبي شده بود قطبي له و قطبي عليه و كسي به اين امر كه اين ساختار سازي رسانه اي كاملاً به دشمن تفكر اصيل اسلامي مرتبط بود كمتر توجه داشت وهزار ها بار تاسف آميز كه الان هم همين امر جاري و ساريست و ما به ظاهر امر بيش از باطن موضوع ميپردازيم.
اي برادر با خفا بيگانه اي
اندرون مطپخ اين خانه اي
دشمنان بالانشيني ميكنند
العجب مسحوردرافسانه اي
والسلام

کد: 500544325

زمان انتشار: دوشنبه 7 مهر 1393 09:24 ق.ظ

تعداد نمایش: 603

ثبت نظر

نام

پست الکترونیکی

آدرس

نظر

رتبه

 
مجله صبح
۰ کسب و کار
۰ موفقیت و روانشناسی
۰ زندگی مطلوب
 
۰ منزل
۰ آشپزی
۰ اشتغال و خانه
۰ معرفی
۰ اخبار شما
صبح اقتصاد
۰ آگهی و تبلیغات
۰ تماس با ما
۰ درباره ما
کلیه حقوق این سایت متعلق به روزنامه صبح اقتصاد بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است.

چهارشنبه, دی 29, 1395 05:32 ب.ظ